22 May 2008

Mallî cndokan

Xoretaw wirdewrdeberew nawerrast asman dekişaw kollan kip û bêdeng. Hîç weku xo nemabû. Dergerreşekeştêk nwê bû, sîma kollaneke gorrîbû. Hîç ştêk wek diwênê nedehateberçaw cîranekan. Hemûan çawyan leşêwe nîşane pirsyar birrîbuwedergekew çawerrê derkewtn tazecîranan bûn. Minallan keçend hawdem û hawyarîyan ledest dabû, mat û melûl leberamber dergekekumelleyan bestibû. Jinan leber dergeçokyan dadabû, detgut korr matemîn degêrrin. Hêştakekesyan legell em barenwêyerranehatbûn, carcar leqsekanyanda çawerrwan bac cwanyan dekird. Mela xidrîş çawerrê mam mehd bû taweku demeteqêyek legellda bikatn, axir û legell kes keda nedegunca. Deng "werebo gureberoje birjaw, gureberoje gerim " bahoz û botan legwê minallanda dezrîngayewew qişexoşekan şîlan webîr korr kîjolletazehellçuwekan dehênayewe, iîd kê çîrok çil kêrwêşkan û biznezêrrînew şar xoşbextîyan bo bigêrrêtewe.

Cîrre tirazan dergekewek zeng hestanewe, jinu pîru mindall beaga hênaw sersam kirdin. Demuçawêk rîşin cemedan beser û derqaç hellkiraw lenêw reş dergekeda detgut " sîmaxêweleşewezenga. Bê ewe awrr lekes bidatewe, xollrrêjepirr nawkexurmake kirdeteneke jenginîneke ber derge u betund dergeke berrû pirsyarebê aramekan cîranan daxist. Birrwanakem emexawen mallekebêt, e jineke bo dernakewê ?

jinan dirêjeyan bedanîştinekeyan da û çawerrê 'erebaneke mam mehd manewe. Minallanîş rub'easnînekanyan tûnd le mst nabû, çawerrê kêk û gulleberrojeke bahozu botan bûn. Lepirr dergerreşeketrazayewe u dû kîjolle mêrd minall ke'ebayek çikoleyan lê allandbûn û serpoşêk reş pan û porryan lemil girêdabûn, bepirtaw berew sercadekehellkişan detgut ledestirrêj pirsyar minallekan helldehatin.

Bac hemîn keta ewkat bêdeng ledergekewrr bû bû gut: min birrwanakem ewanexawen mall bûbn, lewedeçê mîwanyan bin, wa xerîkeyek yek derdeçn horrên taks leser kollanekewe, qiseke pêbirrî û sernc rakêşan, legell nizîk bunewe girmeke welAm pirsyarekerrûn debuwewe, legell westan taksîyele şwên 'erebaneke mam mehd, dergekewek hewrebiruskekirayewe u daxrayewe. Jinêk lawaz bejin berz, bew çile hawînewek dawell nêw genim le 'eba û pêçe u destikêş reş pêçrabû. Beçawtrukanêk xo tirncandediwawe taksîyeke u leberçawan win bû. Hêndetr

koll pirsyarekan qurstr bû. Bac melek bexuda emin lew bezim û rezme ser dernakem. Em maste bê mû nîye, egîna bo debê xoyan leçaw ême u manan bişarnewe, xo medirdar leger jineke nakeyn, taku namehhrem bîn?!

ta dehat sêber minallan leser zewîyekekurtitr debuwewe, lebirsan hawaryan lê hestabû, wirdewrdekollan lequllequll germa nîwerroda çoll debû. Carcaremnallêk ser dekêşayekollan, ta bizan dergerreşekekirayteweyan na.
hawrraz hawar lê hesta: daye.. daye" dergekekirawew pyawerrîşinekebepeledetgut lo awdêran deç, le mall derperr." dayk hewraz ke pirşik ron dax bask sûtand bû gut: çyan lê bikem, çawyan derdehat û milyan deşka, bexuda qet cêge mall bac cwane nagirnewe.

bo rojî diwatir jinan kollan pêkirra kobûnewe u birryaryan da biçnexêrhatn tazecîran û pilehhepiseyan kirdedem rast û peyam kollanyan pê bighênê. Hengaw hengaw hestyan betris û namoy dekird. Bac hemîn bedesterreqellekan deng ledergehestan: malleke, cîran, êmecîran engoyn, hatûyn bexêrhatnê bikeyn.
Dengêk nêr: çitan dewê, xêzanim lemallê nîye.

Paşew paş kişanewe u areqe peşîman beser rûmetekanyanewesardibuwewe, becarê
Zaryan bego nedehat, detgut lenerrenerr kabira tirsawn. Minallan wa wirrmabûn detgut seyr fîllm têksaz deken.

mam 'ewlla dirr bebê dengîyesersam kerekedaw gut: kewabê baştiremin û mela xelîl birroyn, madam her pyawekelemallêye. Dûbarezrimeledergehestawew dengêg nerim û nasik behêwaş wit: kê?

mela xelîl: êmeyn cîrantanîn, hatûyn, bexêrhatnitan lê bikeyn.
Dengeke: bedaxewe, pyawm lemallê nîyemin ze'îfeyek betenyam, bexêrê çin.

mam 'ewlla keta ewkat her dûdill bû, beawazêk xoşewehell dayê: cêge şabazan qellerreşkexiwazan. Hê dunya çendelar.

minallan kezanyan hîçyan çing nekewt û çawerrwanyan bêsûd mayewe u lew dergerreşewehawellyan bo peyda nabê, leber dergekebazneyan best û bedem semakirdinewehellyan dayê û qareman :

bahoz û botan ho
hawelli minallan ho
bo bartan kird ho
engoman xoşdewê ho
bedill û begyan ho

şara :

ewa hateder ho
cîran rîşpan ho
dellêy bizne ho
lenêwan merran ho
rîş zorbaşe ho
bo gisk kollan ho
ho ho ho ho
ho ho ho ho

No comments: