12 May 2008

Xile û bile

Ew rojane her bas bas xidr û îbirahîm bû; biram firenuranîn, kurebabefrîşten , e çon kê êjê yekêkyan hhzret mehd mew'ud nîye, e xozgem bedaku babitan kunc beheştê cêyane. Hêndenawbang bêgerdîyan royştibû, herminall bû xozge dexiwast kakyan bûnaye. Kiçan beawatewebûn, dezgîranyan bûnaye. Axir naw nawbangyan lemrov bûn têperr kirbû; rojê debûnenewe peyamber û rojêk dekiranemhhemed mehd, rojêkîş firîşte.

xellk away weha bawerryan bexoyan hênabû, madamek kakexdir û ibirahîm leawayn, ewa xêr û bereket beser gundda debarê. Hêndêk bo xo nizîkkirdinewelêyan, ger merreke dûber beyekewebizayedeykirdehellaw deygût xellkînebnwarrin emin nemgût paw qedem mamosta xidr û mamosta ibirahîm bexêre! Xo mameqaley dukandarîş ger zererîşî bikrdaye, ewa deygût ed kû babim xo garte nîye, dû firîştedabezîwneteaway, hênde qazancim kirduwe, zekatekeym pê najmêrdirê. Mame'eleş lew lawebegoçanekeyewelerzeleriz xo degeyandê û qurg lo saf dekirdu deygût: ya xiwa bexêr bên, teşrîfyan hênawe, xudaya şukir wişke em zistaneterrutûşeşman misoger bû, qadir biram çon?
Kerîm çayçîş hell dedaye u bo tewawdekirdin: kurebabeewebo nayêjn, lewete ew dû zatemubarekanehatûnetenêwman, zarollekanman pêwîst nakat beşewleban û xêw bitrisênîn; axir biram rastemin qurhhanim nexiwêndige, bellam lezar melaw şêxanewegwêm lêbûge, kepyaw sallhh rû leher şwên na iîtir hemû ştê baş debê, xo begalltenawyan nenawn xidr û ibirahîm.

çekdarêk zerdelle rîşin detût le efganstanewetazegerrawetewekirdîyecwaw: ger ştêkitan bo bas bikem lewaneyebêjin çîyîy, bew qur'ane xiwêndigmeewe êjm xom weçaw xom dîgme; tazek em dû bira dînyeman hatbûn, şewaneeyan wêja "bnûn, hîç xemtan newê emexiwaman leteke" rastîyeke emeş hhall nedeûyn, ç êjin û qestyan çes. Ta şewêkyan bê 'edew newê deçûme'edebixaneçîm d, bêjin ç, bew xiwaye ha weban sermano her çwar dewr meqerekeman çekdar sip poş bûn, hheresekeş le şîrîn xewda bû. Bew qur'ane desim lêdageçîm botan gêrrageso xelaf neû. Cema'et bediwayda: "sbhhaneallebiram to beheşt, qesem bexiwa awr cehenem weçaw nawîn, xozyem wexot biralle.
Dirokirdin bû bû bepêşbirkê û bira bira nedenas lexo birdinepêşeweda. Tenya kesêk keleber xoyewepîş lêdexiwardinewe u ser ledest xoşbawer xellkeke awsa bû u neş dewêra qise bikatn, hhemeçkol bû. Wexit bû şeq berê û leber xoyewedeygût: axir nazanim em xellkeçîyan lê qewmyage, wa ew dû saxteçîyeyan lê bûgeseştê nayab. Ax xile u biledertan le gyanim ger roj xo dê û dirotan lê sip dekemo, ewsa debînn, em xellkefrîwxiwardigeçon lêtan dêtecwaw hhesaw ketabitan letek dekat. A çendebêşermin, pêşim êjn: "kakemuhhemed bo nayêytemzigewtê û letekman têkellaw nabî". Axir babînebo kellegatanim ta têkelltan bim. Ax ger bemin bûayeşarbederim dekirdin. Lew rojewe ew xiwêrryanehatgineseegire, xo helAlleş dill gorrawe u tûrekeyek kirdigeseser û êj qellerreşes denûk şorr kirdigeso, axir to bo heş weser, etrisim em hetîwanecadûyan lem xellkekirdiwê û xewyan lê keftibê. BelAm nazanim çon wew xellkebêjm, keemanedest berrûmet minallekantana ênin û çawbaz deken. Birrwa wemin naken û êjin em hheramzadegawrerrqyes le dîn û gerekyes emeş wek xo lê bika û le dîn werman gêrrê û 'aqîbet şerrman ka. Meger lebaxell jinekanyana byanûynn, ewsakedezanin xilew bilekên. Xo ger bizanin min çon bîrdekemewe, ewa şewêk demkujin û êjin firîştesp poşekan bûn. Em awayîyekawl bûghêj şêtxaneye, ger diktorêk le serû away danê û nuştenûsêkîş berîtexiwar away ewa wek teyr gul le dar zeqnebut kodebnewe. To billê herwa boyan biçêteser, axir helAlleto bo? Rastemin daykekillollikem behetîw gewre kirdigm, belAm hêndem xoş dewîst, xozgem dexiwast, kerrojê bitwanim letek to mallêk çikolaneman hebê û carcareş biçîneşar û bo xoman rabwêrîn

dengedeng xellkekele zemawend be ayan hênaw, herkesebû be pirtaw berew mizgewt ghar deda. Leber xoywewt: ba birrom, bizanim ç mu'cîzeyekyan nîşan dage. Ewîş xo geyandê û çaw birrwa nedekird, awa xêra awateke bêted.

"aeeee ewemin bûm ew rojem beçaw xom dî, baş bû awatekem nebirdejêr gill". Hhac rimezan, destepan û porrekan kêşayeban quraneke u qurg pak kirdewe: beheq em qurhhaneewe dîgme, werrast whêwe êjm, biram hewesof qurban magew nemrdge, bo rojî qyamet weşahîdim girtige, bêjesof, merd xiwabe u to bêj, qesem wexiwa birrwa nakem le wete em awayyegyanleber hatgesenaw kar wa xiraw kiryawê. Nazanim çîtan pêbêjm, şerim dekem, sof tob xiwaw we'alem bêje, axir min xecalletekêşm, ne'uzen baalle, estghfîrrwalle, xiwaya bodiwêkemnit nekuşt, ta xerape wa newînim?
Mela: rcu' bero hhac, ezan ç êj, to iîrad lekar xiwa egir !

hhac remezan: tobe xiward xiwaya, be gewrey xot bimbexişe.

melahhebîb: êstakeleqsekan hhac hîçman lê hhall neû, bêjesof qurban bizanm, çît bînîge u ç rûydage, ta bizanîn bepê şer'u yasa xuda ç bikeyn, ta away xerq ghezew xiwa newê.

sof qurban: qurban çîtan 'erzikem, estghfîrrwallemamosta ew rokemin û hhac lawela pyaseman dekirdu kemê hhsaw ketab xoman heû wîstiman bîwrrîno, ta fesll zekat nehatuwe. Kegeyştîneber baxeke mam wel, ne'ûûzen baalle, estghfîrrwalle, xiwaya tobew hezar peşîman. Iîtir ewe dîgmanebo baskirdin naşê, bê 'edeb newê şerim dekem.

melahhebîb : kurebabim pyaw xas wun, bêjin ç bûge u çîtan dîge, awa nawê, çon şer' xuda weekirê ?

sof qurban: ye'n min bîwêjm, gunahh war nawm ?

melahhebîb: nebawe, ger bastan nekirdaye, firexas bû, belAm paş ewe gişt away zanîgyes, iîtir wew corenawê !

sof qurban destelawazekan betris û lerzewebequranekeda ekêşê û behenasebirrkêweellê: bexiwa mamosta madam to fermayştit kird, minîş rast û rewan êjm. 'eyb newê le rûtan, şer' şerme birrîge; wek hhac remezan gêrrayo, kegeyştîneberdem baxeke mam wel, çiman d xiwa ne'uzen baalle, estghfîrrwalle, dîman kesê qunîgeseban kesêtr, ne'uzen balle, esghfîrrwalle, henasebirrkêyes û ewtrîş estghfîrrwallexiwaya tobele jêrya niqenqyes û xiwaya tobe, gum xiwadiwê "hêwaş hetîm dirryam". Ew gawrbabewek kelleşêr qunîbuweban û her hngehng bû, qesem bequrhhan mamosta teşbyebewenewê toş awa naqunîteban melajin.

melahhebîb: sibhhanealleeweto çît lê qewmyagesof, betoman boman bigêrrerro yan bas namûs ême u manan ke, bîtamit kird sof, biram nawê to qise bin dîwaran le girebaske!

sof qurban: 'afuwen mamosta, hoşim lexom nemage, xulase kelam, ewehêşta em bawehhîzanebeemeyan nezanîbû, wek witim şer' şerme birrîge, xastire rast û rewan bêjm; etût gemallew letek dêlleseg likyageweha pêwe nûsyaw, heçend ewe jêr wexit bû niqe lê burrê, belAm baş bû min û hhac beqriban hîmet bim, twanîman lêkyan cyakeyno û wek bella nisfet byan têrîno xizmet to. Emehhall û hewehhîkayet. Bexiwa lerrêga herdem wut bes nebû, destyan ranegeyştemnallkanman wek feqêke hew salle sey sayeq. Xiwayetobexiwa, laman de lebelA nagehan.

mela hhebîb: êstakepaş ewe gwêman leqewlekan hhac remezan û sof qurban ragirt, nore pirs û cwawelew firîw xiwarduwane şeytan, tika dekem gişt layek dan bexoda bigrin, herweha kakexdir û iîbirahîmîş debê herç bûge u rûydage, wetewaw boman bigêrrno, taweku bitwanîn şer'u yasa quran pîroz cêbecê keyn behhewlu qwet xiwa ban ser.
- kurrim xidr aya ewerraste, keleqewlekan hhac remezan û sof qurbanîda hatge, aya to iîqrar deke kekar xiraw wehat kirdiwê ?

xidr: im.

mela hhebîb: kurrim weha nawê, debê wecwan û ras û rewan çon bûgeboman bigêrrîto, şerm pênawê, her pyaw tûş qezaw qeder ewê.

xidr : mamosta xeta eû, lepêşa qunîyeban min, bexiwa mamosta min emrro firehhezim lê neû, eû wek şeytan qunîyebanim.

mela hhebîb: başekurrim iîbirahîm, paş ewe kegwêman le iîfade eû, tika letoş ekeyn, rasman pê bêjetaweku 'edallet xudaw pêghemberan buweynerrêyo.

iîbirahîm: bexiwa mamosta bew qurane xiwêndigmehêşta nore min nehatûu, xetaw eû gişt rojê wek hherem hatgeselam, bexiwa mamosta ew lamesewehîç ruhhmî pê nekirdigm, legişt ştêka her êjê min xetmêkim leto firetir kirdigew ewê min lepêşewebqunim.

axir mamosta ew her lemnallyo bemin fêrbûge, wextê min minall bûm, ew bawk fire hebû minîş daykim wehetîw gewre kirdigim û xizmetkarî mallî ewan bû. Iîtir gişt rojê des ewrdepiştimu pêm fêrbû, carêkyan wemamostakeman 'ebdulqadirefenîm gut: mamosta xidr wazim lê natêrê, mamosta birrwa wemin nekird û wit "hetîw xiwêrr bo buxtan hellebest bo kurr hhac rezaq, birro winbeleber çawm çillmin pîs" iîtir nemdewêra bekes bêjmu dereqet xidrîş nedehatm, axir gişt telebekan lê detrisyan.

Melahhebîb: başekewabê des wekar bîn û hhukmeke "faruq" we'adîlanebdeyn weseryana. Benaw xiwa bexişinde u mîhrebanewe, min mela hhebîb kurr mela reşîd kurreza metebîb kurrezaza mela nebîb ta degatesecere selahhedîn eyub ew qaremane ketefru tuna kirdigeleşkir selîb. Demewê bepiştîwan xiwa gewresza 'adîlane qur'an pîroz weser em dû bendeye xuda bideyn û pakyan keyno lexrapekar.

_ amaden kurrim xidr, iîbirahîm ?

_ bellê mamosta...

mela hhebîb: kurrim debê ta nawqedtan rûto ken, bepê ew sizaye çwar iîmanan û cam'e ezher dayan nage, ewa yek heşta şelaqtan debê lê bûrê, bendeş wem karepîrozehelldesm, bellkum xiwa gurelegwahh gişt layekman xoşwê. Amîn ya rebel'alemîn. Kurrim xidr debê to hewellcar şelaq bixo, çunketo lot û ew melutebetai gewre. Paş şelaq xiwardin ebê towebike û wepelexou firrê deytenaw hhewzeke mizgewt.

xidr: bellê mamosta, a..a a

mela hhebîb: kurrim ger kar weha xirawt nekirdayewew coret beser nedehat, hm..hmhmem

xidr: ay mamosta firem mage, tu xiwa sûk lêmde, bêjemamosta çendim mage, ay ?

mela hhebîb: heftaw heşt. Hm.. heftawno. Hm.. heştaaaaae, birro kurrim basard newîto, tobe xêrit bêt. Kurrim iîbirahîm to hhazr ?

iîbirahîm: bellê mamosta, tuxiwa mamosta sûk lemin bide, axir min hêşta hîçim nekirdû, min fireetrisim.

melahhebîb: çon hîçit nekirdige, e swar kê bûge, xo swar babim nebûge?

iîbirahîm: a ya ya.. aaaaaaa babero mirdim xiwaya, axir ke heqebqunnebantu şelaqîş bixo, a aaaaa, mirdim we xiwaya, axir ew kirdigyes bo lemin deden , a ya yayay, a nenkerrooo.

melahhebîb: naşukir mekehe lamesew, ew kirdigyes toş dagte, hm .. hm.. şestu pênic hm.., şestu..

iîbirahîm: a .. bexiwa mamosta xom jimardigmeeweheştawdû. A piştim xiwaya.. a a, a bawkerro mirdim, xo ew hetîweş ewendeazar dagm, besetub xiwa, a..

melahhebîb: hm.. heftawno. Hm.. heşştaaaae, hestebirro, hesteger azarit heyeçon ew ştet pê hellgîrage?!! Xiwa lêtan reza bê. Birron iîtir tobe merg lêbikenu kar wa mekeno!

xidr: bellê mamosta, şerit bê şert xiwa, carêktir gu wa nexom.

hhemeçkol: e firîşteclik sipyekan çîyan weserhat, xo leefganstanîş bûayî, ewa demgut ewehêzî emrîkayew beperreşut dabarîwn û bergî sipîyan poşîge, qurr beserman awa birrwa jinekan debne'ezra û êmeş qewmî lut, awayîş pirr debê lekurranî xiwa..


*pêştir lejmare(15î beharî 2001î govarî hunerî jîlemo)da billawkeawetewe. Lêreda lerrûy rênûs û rêzmanewehendê çakkarîm têdakirduwe.


xellk away weha bawerryan bexoyan hênabû, madamek kakexdir û ibirahîm leawayn, ewa xêr û bereket beser gundda debarê. Hêndêk bo xo nizîkkirdinewelêyan, ger merreke dûber beyekewebizayedeykirdehellaw deygût xellkînebnwarrin emin nemgût paw qedem mamosta xidr û mamosta ibirahîm bexêre! Xo mameqaley dukandarîş ger zererîşî bikrdaye, ewa deygût ed kû babim xo garte nîye, dû firîştedabezîwneteaway, hênde qazancim kirduwe, zekatekeym pê najmêrdirê. Mame'eleş lew lawebegoçanekeyewelerzeleriz xo degeyandê û qurg lo saf dekirdu deygût: ya xiwa bexêr bên, teşrîfyan hênawe, xudaya şukir wişke em zistaneterrutûşeşman misoger bû, qadir biram çon?
Kerîm çayçîş hell dedaye u bo tewawdekirdin: kurebabeewebo nayêjn, lewete ew dû zatemubarekanehatûnetenêwman, zarollekanman pêwîst nakat beşewleban û xêw bitrisênîn; axir biram rastemin qurhhanim nexiwêndige, bellam lezar melaw şêxanewegwêm lêbûge, kepyaw sallhh rû leher şwên na iîtir hemû ştê baş debê, xo begalltenawyan nenawn xidr û ibirahîm.

çekdarêk zerdelle rîşin detût le efganstanewetazegerrawetewekirdîyecwaw: ger ştêkitan bo bas bikem lewaneyebêjin çîyîy, bew qur'ane xiwêndigmeewe êjm xom weçaw xom dîgme; tazek em dû bira dînyeman hatbûn, şewaneeyan wêja "bnûn, hîç xemtan newê emexiwaman leteke" rastîyeke emeş hhall nedeûyn, ç êjin û qestyan çes. Ta şewêkyan bê 'edew newê deçûme'edebixaneçîm d, bêjin ç, bew xiwaye ha weban sermano her çwar dewr meqerekeman çekdar sip poş bûn, hheresekeş le şîrîn xewda bû. Bew qur'ane desim lêdageçîm botan gêrrageso xelaf neû. Cema'et bediwayda: "sbhhaneallebiram to beheşt, qesem bexiwa awr cehenem weçaw nawîn, xozyem wexot biralle.
Dirokirdin bû bû bepêşbirkê û bira bira nedenas lexo birdinepêşeweda. Tenya kesêk keleber xoyewepîş lêdexiwardinewe u ser ledest xoşbawer xellkeke awsa bû u neş dewêra qise bikatn, hhemeçkol bû. Wexit bû şeq berê û leber xoyewedeygût: axir nazanim em xellkeçîyan lê qewmyage, wa ew dû saxteçîyeyan lê bûgeseştê nayab. Ax xile u biledertan le gyanim ger roj xo dê û dirotan lê sip dekemo, ewsa debînn, em xellkefrîwxiwardigeçon lêtan dêtecwaw hhesaw ketabitan letek dekat. A çendebêşermin, pêşim êjn: "kakemuhhemed bo nayêytemzigewtê û letekman têkellaw nabî". Axir babînebo kellegatanim ta têkelltan bim. Ax ger bemin bûayeşarbederim dekirdin. Lew rojewe ew xiwêrryanehatgineseegire, xo helAlleş dill gorrawe u tûrekeyek kirdigeseser û êj qellerreşes denûk şorr kirdigeso, axir to bo heş weser, etrisim em hetîwanecadûyan lem xellkekirdiwê û xewyan lê keftibê. BelAm nazanim çon wew xellkebêjm, keemanedest berrûmet minallekantana ênin û çawbaz deken. Birrwa wemin naken û êjin em hheramzadegawrerrqyes le dîn û gerekyes emeş wek xo lê bika û le dîn werman gêrrê û 'aqîbet şerrman ka. Meger lebaxell jinekanyana byanûynn, ewsakedezanin xilew bilekên. Xo ger bizanin min çon bîrdekemewe, ewa şewêk demkujin û êjin firîştesp poşekan bûn. Em awayîyekawl bûghêj şêtxaneye, ger diktorêk le serû away danê û nuştenûsêkîş berîtexiwar away ewa wek teyr gul le dar zeqnebut kodebnewe. To billê herwa boyan biçêteser, axir helAlleto bo? Rastemin daykekillollikem behetîw gewre kirdigm, belAm hêndem xoş dewîst, xozgem dexiwast, kerrojê bitwanim letek to mallêk çikolaneman hebê û carcareş biçîneşar û bo xoman rabwêrîn

dengedeng xellkekele zemawend be ayan hênaw, herkesebû be pirtaw berew mizgewt ghar deda. Leber xoywewt: ba birrom, bizanim ç mu'cîzeyekyan nîşan dage. Ewîş xo geyandê û çaw birrwa nedekird, awa xêra awateke bêted.

"aeeee ewemin bûm ew rojem beçaw xom dî, baş bû awatekem nebirdejêr gill". Hhac rimezan, destepan û porrekan kêşayeban quraneke u qurg pak kirdewe: beheq em qurhhaneewe dîgme, werrast whêwe êjm, biram hewesof qurban magew nemrdge, bo rojî qyamet weşahîdim girtige, bêjesof, merd xiwabe u to bêj, qesem wexiwa birrwa nakem le wete em awayyegyanleber hatgesenaw kar wa xiraw kiryawê. Nazanim çîtan pêbêjm, şerim dekem, sof tob xiwaw we'alem bêje, axir min xecalletekêşm, ne'uzen baalle, estghfîrrwalle, xiwaya bodiwêkemnit nekuşt, ta xerape wa newînim?
Mela: rcu' bero hhac, ezan ç êj, to iîrad lekar xiwa egir !

hhac remezan: tobe xiward xiwaya, be gewrey xot bimbexişe.

melahhebîb: êstakeleqsekan hhac hîçman lê hhall neû, bêjesof qurban bizanm, çît bînîge u ç rûydage, ta bizanîn bepê şer'u yasa xuda ç bikeyn, ta away xerq ghezew xiwa newê.

sof qurban: qurban çîtan 'erzikem, estghfîrrwallemamosta ew rokemin û hhac lawela pyaseman dekirdu kemê hhsaw ketab xoman heû wîstiman bîwrrîno, ta fesll zekat nehatuwe. Kegeyştîneber baxeke mam wel, ne'ûûzen baalle, estghfîrrwalle, xiwaya tobew hezar peşîman. Iîtir ewe dîgmanebo baskirdin naşê, bê 'edeb newê şerim dekem.

melahhebîb : kurebabim pyaw xas wun, bêjin ç bûge u çîtan dîge, awa nawê, çon şer' xuda weekirê ?

sof qurban: ye'n min bîwêjm, gunahh war nawm ?

melahhebîb: nebawe, ger bastan nekirdaye, firexas bû, belAm paş ewe gişt away zanîgyes, iîtir wew corenawê !

sof qurban destelawazekan betris û lerzewebequranekeda ekêşê û behenasebirrkêweellê: bexiwa mamosta madam to fermayştit kird, minîş rast û rewan êjm. 'eyb newê le rûtan, şer' şerme birrîge; wek hhac remezan gêrrayo, kegeyştîneberdem baxeke mam wel, çiman d xiwa ne'uzen baalle, estghfîrrwalle, dîman kesê qunîgeseban kesêtr, ne'uzen balle, esghfîrrwalle, henasebirrkêyes û ewtrîş estghfîrrwallexiwaya tobele jêrya niqenqyes û xiwaya tobe, gum xiwadiwê "hêwaş hetîm dirryam". Ew gawrbabewek kelleşêr qunîbuweban û her hngehng bû, qesem bequrhhan mamosta teşbyebewenewê toş awa naqunîteban melajin.

melahhebîb: sibhhanealleeweto çît lê qewmyagesof, betoman boman bigêrrerro yan bas namûs ême u manan ke, bîtamit kird sof, biram nawê to qise bin dîwaran le girebaske!

sof qurban: 'afuwen mamosta, hoşim lexom nemage, xulase kelam, ewehêşta em bawehhîzanebeemeyan nezanîbû, wek witim şer' şerme birrîge, xastire rast û rewan bêjm; etût gemallew letek dêlleseg likyageweha pêwe nûsyaw, heçend ewe jêr wexit bû niqe lê burrê, belAm baş bû min û hhac beqriban hîmet bim, twanîman lêkyan cyakeyno û wek bella nisfet byan têrîno xizmet to. Emehhall û hewehhîkayet. Bexiwa lerrêga herdem wut bes nebû, destyan ranegeyştemnallkanman wek feqêke hew salle sey sayeq. Xiwayetobexiwa, laman de lebelA nagehan.

mela hhebîb: êstakepaş ewe gwêman leqewlekan hhac remezan û sof qurban ragirt, nore pirs û cwawelew firîw xiwarduwane şeytan, tika dekem gişt layek dan bexoda bigrin, herweha kakexdir û iîbirahîmîş debê herç bûge u rûydage, wetewaw boman bigêrrno, taweku bitwanîn şer'u yasa quran pîroz cêbecê keyn behhewlu qwet xiwa ban ser.
- kurrim xidr aya ewerraste, keleqewlekan hhac remezan û sof qurbanîda hatge, aya to iîqrar deke kekar xiraw wehat kirdiwê ?

xidr: im.

mela hhebîb: kurrim weha nawê, debê wecwan û ras û rewan çon bûgeboman bigêrrîto, şerm pênawê, her pyaw tûş qezaw qeder ewê.

xidr : mamosta xeta eû, lepêşa qunîyeban min, bexiwa mamosta min emrro firehhezim lê neû, eû wek şeytan qunîyebanim.

mela hhebîb: başekurrim iîbirahîm, paş ewe kegwêman le iîfade eû, tika letoş ekeyn, rasman pê bêjetaweku 'edallet xudaw pêghemberan buweynerrêyo.

iîbirahîm: bexiwa mamosta bew qurane xiwêndigmehêşta nore min nehatûu, xetaw eû gişt rojê wek hherem hatgeselam, bexiwa mamosta ew lamesewehîç ruhhmî pê nekirdigm, legişt ştêka her êjê min xetmêkim leto firetir kirdigew ewê min lepêşewebqunim.

axir mamosta ew her lemnallyo bemin fêrbûge, wextê min minall bûm, ew bawk fire hebû minîş daykim wehetîw gewre kirdigim û xizmetkarî mallî ewan bû. Iîtir gişt rojê des ewrdepiştimu pêm fêrbû, carêkyan wemamostakeman 'ebdulqadirefenîm gut: mamosta xidr wazim lê natêrê, mamosta birrwa wemin nekird û wit "hetîw xiwêrr bo buxtan hellebest bo kurr hhac rezaq, birro winbeleber çawm çillmin pîs" iîtir nemdewêra bekes bêjmu dereqet xidrîş nedehatm, axir gişt telebekan lê detrisyan.

Melahhebîb: başekewabê des wekar bîn û hhukmeke "faruq" we'adîlanebdeyn weseryana. Benaw xiwa bexişinde u mîhrebanewe, min mela hhebîb kurr mela reşîd kurreza metebîb kurrezaza mela nebîb ta degatesecere selahhedîn eyub ew qaremane ketefru tuna kirdigeleşkir selîb. Demewê bepiştîwan xiwa gewresza 'adîlane qur'an pîroz weser em dû bendeye xuda bideyn û pakyan keyno lexrapekar.

_ amaden kurrim xidr, iîbirahîm ?

_ bellê mamosta...

mela hhebîb: kurrim debê ta nawqedtan rûto ken, bepê ew sizaye çwar iîmanan û cam'e ezher dayan nage, ewa yek heşta şelaqtan debê lê bûrê, bendeş wem karepîrozehelldesm, bellkum xiwa gurelegwahh gişt layekman xoşwê. Amîn ya rebel'alemîn. Kurrim xidr debê to hewellcar şelaq bixo, çunketo lot û ew melutebetai gewre. Paş şelaq xiwardin ebê towebike û wepelexou firrê deytenaw hhewzeke mizgewt.

xidr: bellê mamosta, a..a a

mela hhebîb: kurrim ger kar weha xirawt nekirdayewew coret beser nedehat, hm..hmhmem

xidr: ay mamosta firem mage, tu xiwa sûk lêmde, bêjemamosta çendim mage, ay ?

mela hhebîb: heftaw heşt. Hm.. heftawno. Hm.. heştaaaaae, birro kurrim basard newîto, tobe xêrit bêt. Kurrim iîbirahîm to hhazr ?

iîbirahîm: bellê mamosta, tuxiwa mamosta sûk lemin bide, axir min hêşta hîçim nekirdû, min fireetrisim.

melahhebîb: çon hîçit nekirdige, e swar kê bûge, xo swar babim nebûge?

iîbirahîm: a ya ya.. aaaaaaa babero mirdim xiwaya, axir ke heqebqunnebantu şelaqîş bixo, a aaaaa, mirdim we xiwaya, axir ew kirdigyes bo lemin deden , a ya yayay, a nenkerrooo.

melahhebîb: naşukir mekehe lamesew, ew kirdigyes toş dagte, hm .. hm.. şestu pênic hm.., şestu..

iîbirahîm: a .. bexiwa mamosta xom jimardigmeeweheştawdû. A piştim xiwaya.. a a, a bawkerro mirdim, xo ew hetîweş ewendeazar dagm, besetub xiwa, a..

melahhebîb: hm.. heftawno. Hm.. heşştaaaae, hestebirro, hesteger azarit heyeçon ew ştet pê hellgîrage?!! Xiwa lêtan reza bê. Birron iîtir tobe merg lêbikenu kar wa mekeno!

xidr: bellê mamosta, şerit bê şert xiwa, carêktir gu wa nexom.

hhemeçkol: e firîşteclik sipyekan çîyan weserhat, xo leefganstanîş bûayî, ewa demgut ewehêzî emrîkayew beperreşut dabarîwn û bergî sipîyan poşîge, qurr beserman awa birrwa jinekan debne'ezra û êmeş qewmî lut, awayîş pirr debê lekurranî xiwa..


*pêştir lejmare(15î beharî 2001î govarî hunerî jîlemo)da billawkeawetewe. Lêreda lerrûy rênûs û rêzmanewehendê çakkarîm têdakirduwe.

No comments: